Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Sermaye miktarı 250.000,000 TL ve üzere olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır.

Bu zorunluluğun hukuki gerekçesi ve sözleşmeli avukat bulundurmayan şirket ve kooperatifle kesilecek cezaya ilişkin hesap aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5728 sayılı yasanın 329. Maddesi ile değişik 35. Maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrası

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”

İlgili maddenin iptali için Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığına başvuruda bulunulmuş olup Anayasa Mahkemesinin 2010/10 E. 2011/110 K. 30.06.2011 tarihli kararı ile ilgili maddenin anayasaya aykırı olmadığına hükmedilmiştir.

2. TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

(Ek bölüm:RG-6/9/2008-26989)

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar

Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler

MADDE 73/A – Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer nüshası taraflara,  bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde Baroda saklanan nüshaya itibar edilir.

Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır. 

Sözleşmede;

a) İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/T.C. kimlik numarası,

b) Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/T.C. kimlik numarası,

c) İşin tanımı,

ç) Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,

d) Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı, 

e) Süresi,

g) Sona erme koşulları,

ğ) İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı,

h) (Mülga:RG-7/9/2010-27695)

yer alır.

Serbest meslek makbuzu veya bordro düzenlenmesi ve baroya ibraz

MADDE 73/B – 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamındaki sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunulur. Bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanır.

Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor

MADDE 73/C – 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulur. Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir.

Disiplin sorumluluğu

MADDE 73/D – 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur.

3. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 1.Kısım 3.Bölümüne göre

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 1890,00 TL

2. Anonim şirketlerde 2.835,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

4. 5316 Sayılı Kabahatler Kanunu

Madde 20- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para cezasına karar verilemez.

 (2) (Değişik: 6/12/2006-5560/33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi;

 a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,

 b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

 c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

YILDIR.

5. Asgari Ücret Brüt Miktarları

YILLARBrüt Asgari Ücret
20171777,5 TL
20182029 TL
20192558 TL
20202943 TL

6. Sonuç

Sonuç olarak, avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan anonim şirketlere ve yapı kooperatiflerine 223.380, 00 TL’ye kadar idari para cezası Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından kesilebilecektir.

Anonim şirketler aylık 2.835,00 TL, yapı kooperatifleri 1.890,00 TL ödeyerek hukuksal işlemlerini avukat nezaretinde yapmaları hem ticaret güvenliği sağlayacak hem de şirket ve kooperatifleri para cezasından kurtaracaktır.

tr_TRTurkish