Our Practice Areas

Corporate Law

Employment Law

Personal Information Protection Law

Last Articles, Announcements, Legislation


İmar Kanunu Madde 42

Madde 42 –  Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve…

Daha Fazla Oku

İmar Kanunu Madde 32

Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce  tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki…

Daha Fazla Oku

Sigortacılık Kanunu Madde 30

MADDE 30 – (1) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi,…

Daha Fazla Oku

Homepage

Our Service Approach: Attorneyship Law Article 2/1

Purpose of attorneyship; the purpose of attorneyship is to ensure with juridical bodies at every level, arbitrators, public and private entities, boards and agencies the arrangement of legal relations, the just and fair settlement of all kinds of legal issues and disputes, and the full implementation of legal rules.